Wat sinn déi wichtegst Aufgaben vum ORK ?

 • Mir informéiren iwwer d’Situa4ounen vun  de Kanner, a mir  suergen, datt  d’Kannerrechtskonven4oun respektéiert gëtt.
 • Mir huelen Informa4ounen, Kloen a   Reklama4ounen vun de Kanner selwer op, a  mir versichen ze vermëttelen a Rotschléi ze  ginn, fir datt d’Kanner esou guH ewéi méiglech gehollef kréien.

 

Vu weem kann den ORK chargéiert gin ?

 •  All Kand a Jugendlechen ënnert 18 Joer. EBréif, eng E-mail oder en Telefonsuruff geet duer fir Kontakt opzehuelen.
 • Elteren oder Erzéiungsberechteger vun  Mannerjäregen.
 • Associatounen an Institutounen déi mat  Kanner schaffen.
 • Den ORK ka sech selwer mat Situatounen  befaassen, wou d’Kannerrechter net respektéiert ginn.

 

10 vu 42 Rechter aus der Kannerrechtskonventioun erausgepickt:

 • Recht op Léi, a Respekt
 •  Recht op eng Identtéit, en Numm an eng  Natonalitéit
 •  Recht Kontakt mat der Mamm a mam Papp ze hunn
 • Recht op Erzéiung
 • Recht virun all Form vu Gewalt geschützt  ze ginn
 • Recht sech fräi auszedrécken a seng Meenung ze soen
 • Recht op anstänneg Liewesmëttel an  Ernährung
 • Recht op Gläichberechtegung tëscht Meedercher a Jongen
 • Recht ze laachen, ze spillen an ze dreemen
 • Recht net ausgenotzt ze ginn

 

Den Ombuds‐Comité  fir d’Rechter vum Kand

Eng neutral Kontakt‐Platz fir d’Kannerrechtskonventioun zu Lëtzebuerg bekannt ze maachen,  an dofir ze suergen, datt si respektéirt gëtt.

All Kanner op der Welt hunn déiselwecht Rechter. Jiddfer Mënsch soll dës Rechter kennen, fir datt si  besser respektéiert ginn an datt Kanner besser nogelauschter kréien.

Ombuds‐Comité fir d’Rechter vum Kand

2, rue Fort Wallis  L‐2714  Luxembourg

Président René SCHLECHTER

 Tél : 26 123 124  Fax : 26 123 125

Email : contact@ork.lu