De 15. Februar 2014 war zu Munneref am Biergerkulturhaus déi éischt Informatiounsversammlung fir en Jugendgemengerot op d’Been ze stellen. 15 Jonker hunn op d’Invitatioun reagéiert a sinn op de Rendez-Vous komm. No enger Introduktioun vum Lex Delles (Buergermeeschter Gemeng Munneref) ass de Projet dann de Jonke vum Eric Wadlé (Jugendhaus Munneref) virgestallt ginn. Uschléissend kruten déi Jonk dann nach de Fonctionnement vun der Gemeng an d’Aarbechte vun de Gemengepolitiker erklärt, an de Lex Delles a Steve Schleck (Schäffen) stoungen de Jonke fir hir Froe Ried an Äntwert. Zum Schluss vun dësem Nomëtteg hunn sech dann 9 Jonker gemellt fir eng Funktioun am Jugendgemengerot ze iwwerhuelen. Déi éischt offiziell Sëtzung vum Jugendgemengerot war den 1. Mäerz 2014. De Projet Jugendgemengerot ass vum Jugendhaus Munneref an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Munneref ausgeschafft ginn. Ziel ass et déi Jonk ze responsabiliséieren fir eng aktiv Roll als Akteur an hirer Gemeng ze iwwerhuelen an sech fir sech selwer, mee och fir all Jonken an der Gemeng anzesetzen an hir Bedürfnisser an Interessen ze vertrieden.

Eric (Jugendhaus Munneref)