Hei kritt dir Schëppen amplaz vu Flyeren an de Grapp!

72 Stonnen, dräi Deg, vum 16. bis den 18. Mee ticken fir den Bénévolat. Verschidden Organisatiounen stellen sech an hir Funktiounen innerhalb dëser Deeg fir. Den Intresséierten ass awer hei net just den passiven Nolauschterer, mee gëtt fir en kuerzen Zeitraum en aktiven Bénévole!

Den Projet vum 72 Stonnen Bénévolat ass hei zu Lëtzebuerg nach nei an fënnt dëst Joer déi éischte Kéier statt. En ersetzt den Forum du Bénévolat (organiséiert vun der Agence du Bénévolat) aus deene leschte Joeren. D’Organisatiounen, déi un dëser Initiativ deelhuelen, stellen sech mëttels enger Aktivitéit fir, wou déi zukünfteg Bénévolen aktiv eng Hand mat kënnen upaken, déi hire But, hirt Engagement an hir Erfahrungen spigelen sollen

D’Idee vun den 72 Stonnen kënnt aus den däitschsproochegen Länner, Däitschland, Éisterräich an der Schwäiz, wou d’Memberen vun den Veräiner eppes guddes maachen. Hei zu Lëtzebuerg sollen d’Léit, déi um Bénévolat interesséiert sinn, awer nët wessen wouhin an wéi eng Méiglechkeeten et ginn, zesummen mat den Bénévolen deen Dag eppes erreechen. Et ass eppes anescht, wéi en Forum wou d’Veräiner mat engem Stand präsent sinn. Een einfachen Stand an enger Haal ze hunn an Flyeren un Léit déi interesséiert sinn ze verdeelen, ass mat wäit manner Opwand verbonnen, wéi eng Aktivitéit ze plangen. D’Fro huet sech gestallt, wat engem Intressent den Benevolat bësser erklärt, en Flyer oder eng Aktivitéit? Den wichtegsten Ënnerscheed, läit bei der Rezeptioun. E Flyer gëtt zwar bestëmmt och gelies an vermëttelt wichteg Informatiounen zum Thema, mee deen deen de Flyer liest, bléift fir d’éischt emol passiv. Bei den Aktivitéiten ass dëst anescht. Do geet et ëm d’Matmaachen. D’Leit sollen eppes kréien, wat si och upaken kënnen. Upaken am Sënn vun: E Bénévolat, wat ass dat eigentlech? An upaken am Sënn vun: aktiv matmaachen. Et ginn hei zu Lëtzebuerg eng ronn 8000 Veräiner an den verschiddene Beräicher: Emwëlt, Soziales, Entwécklunghëllef, Rettungsdéngschter, Jugend, Sport, Kultur, asw. Bei engem Veräin ewéi de Scouten kann een sech eppes firstellen, mee wéi eng Aktivitéiten stiechen hannendrun.

Bei den dräi Deg vun den 72 Stonnen hutt der d’Méiglechkeet fir hannert d’Kulissen vum Bénévolat ze kucken. 21 Organisatiounen huelen dëst Joer bei der 1. Editioun vun den 72 Stonnen deel, queesch durch d’Land an an verschiddenen Beräicher. Die eng Veräiner bidden eng sozial Aktivitéit un, an bei anere Veräiner ginn d’Schaffhändschen ugedoen an d’Schëpp an den Grapp geholl.

D’Lëscht vun de Veräiner déi matmaachen an weider Infoen fannt dir op www.72stonnen.lu.