Am Focus vun der läschter SLAM!-Editioun fir dëst Joer dréit sech alles ëm d’Foire de l’étudiant. Well dës Foire eng wichteg Orientatiounsméiglechkeet duerstellt an dir den éischte Kontakt mat denger Dramuni oder -institutioun erméiglecht, hu mir dës SLAM! zesumme mam CEDIES als édition spéciale gestalt. Nierft engem Plang vun der Foire, ginn och d’Exposanten vun dësem Joer kuerz firgestalt.

Knapp 170 Stänn sinn den 13. an de 14. November an de Foireshalen präsent. De CIJ, a soumat och en Deel vun der SLAM!-Redaktioun, sinn och op der Foire vertrueden an hellëfen dir gäre weider, sief et bei der Sich no engem Stand oder awer och no aneren Informatiounen.

Nierft dem Focus stelle mer eng lëtzebuergesch App fir, schwätzen awer och iwwert den Internationalen Dag vum Mann a weider Themen.

Wanns du Loscht hues dech eiser Ekipp vu jonke Schreiwer unzeschléissen an sou e puer journalistesch Erfahrungen ze sammelen, da schéck eis däi Message un info@slam.lu oder facebook.com/slamlux.

De SLAM! gëtt national verdeelt an ausgeluecht. Du kanns der en awer och gratis bestellen oder der op www.slam.lu d’Online-Versioun ukucken. Jonker mat enger Carte Jeunes kréien de SLAM! automatesch heemgeschéckt.

 

Vill Erfolleg op der Foire wënscht dir däilogo Slam_1

 

SLAM!-Team